Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Hơn nhau một chữ thì – hát nói

Hơn nhau một chữ thì – hát nói – Cao Bá Quát

Hơn nhau một chữ thì - hát nói - Cao Bá Quát

Chẳng lưu lạc sao trải mùi nhân thế,
Còn trần aai khôn tỏ mặt công hầu.
Ngất ngưởng thay con tạo hóa khéo cơ cầu,
Muốn đại nhiệm hãy ghìm cho lúng túng.

Thân hệ bang gia chung hữu dụng,
Thiên sinh hào kiệt bất ưng hưu.
Hãy bền lòng chớ chút oán vưu,
Thời chí hĩ ngư long biến hóa.

Thôi đã biết cùng thông là mệnh cả,
Cũng đừng đem hình dich lại cầu chi.
Hơn nhau cũng một chữ thì.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube