Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Nợ tang bồng – Hát nói

Nợ tang bồng

[Nguyễn Công Trứ]

Tang bồng là nợ,
Đấng làm trai chi sợ áng công danh.
Phú quý tương dĩ hậu ngô sinh, bần tiện tương dĩ ngọc ngô thành,
Cái vinh nhục, nhục vinh là đắp đổi.
Thuỳ năng thế thượng vong danh lợi,
Tiện thị nhân gian nhất hoá công.
Thôi thời thôi quân tử cố cùng,
Cùng khi ấy hẳn là thông khi khác.
Số tảo vãn tuỳ cơ phó thác,
Chớ như ai chịu chắt cũng tay không.
Chơi cho phỉ chí tang bồng.