Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Nhị vị Tổ nghề – Hát giai

Nhị vị Tổ nghề – Hát giai

Nhị vị Tổ nghề - Hát giai - Lưu Thủy tri âm

Lưu Thủy tri âm
Cao sơn lưu thủy tri âm
Cơn buồn lại gảy khúc cầm ca chơi
Ông Lã động tân vo ve địch thổi
Đàn Bá Nha rống gảy năm cung.

Chốn động phòng đuốc hoa đêm tỏ,
Mừng lứa đôi gặp gỡ lạ lùng.
Trước gió xuân dìu dặt tiếng tơ đồng,
Ấy Lưu – Nguyễn xưa cùng duyên bạn lứa.

Dưới nguyệt Ngưu Lang hòa Chức nữ,
Trong sương Bùi Tử hội Vân Anh.
Đời đời sau hưng thịnh nức danh,
Khúc “Loan phụng hòa minh” truyền nối mãi.

Vì một khúc đàn thành đạo ngãi,
Xui nên khách tục sánh người tiên,
Trăm năm Đinh – Bạch kết duyên.

Vậy có thơ rằng:

Miếu đường vạn cổ lưu phương
Sánh tày ông Lã Thái Khương thạch bàn
Một chèo quê một buồm lan.

Xem thêm

Sự tích Tổ Cô đầu

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube