Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chơi cho phỉ chí 1 – Hát nói

Hát nói Chơi cho phỉ chí – Nguyễn Công Trứ

Chơi cho phỉ chí

Cầm kỳ thi tửu khách,
Đường ăn chơi mỗi cách mỗi hay.
Đàn năm cung réo rắt tính tình đây,
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó.

Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ,
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.
Thú xuất trần, tiên vẫn là ta,
Sánh Hoàng Thạch, Xích Tùng, ờ cũng đáng.

Cầm tứ tiêu nhiên kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng.
Một chữ nhàn giá đáng muôn chung,
Người cõi thế, trăm năm là mấy nhỉ.

Sách có chữ “nhân sinh thích chí”,
Đem nghìn vàng đổi lấy trận cười.
Chơi cho lịch mới là chơi,
Chơi cho đài các, cho người biết tay.
Tài tình, dễ mấy xưa nay.

[Nguyễn Công Trứ]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook