Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Hãm mời rượu

Hãm mời rượu

Hãm mời rượu

Đêm qua chớp bể mưa nguồn,
Hỏi người tri kỉ có buồn hay chăng.
Cá buồn cá lội thung thăng,
Người buồn người biết đãi đằng cùng ai….

Ngày qua chung bóng chung hơi,
Bây giờ kẻ ngược người xuôi mặc lòng.
Đêm qua đêm lạnh đêm lùng,
Áo ngắn không đắp chẳng chung áo dài.

Mời anh xơi cạn chén này.

 

Xem thêm

Thể Cách 36 Giọng
Thể cách Ngâm vọng
Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Tỳ bà hành
Follow on Facebook