Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Bà Nguyễn Thị Kim – Hát nói

Hát nói – Bà Nguyễn Thị Kim

Bà Nguyễn thị Kim

Triều Lê quý có nàng tiết liệt,
Hai mươi năm những hận thù Tây.
Đem tàn dung nương chốn am mây,
Đạo thần tử tình trong phu phụ.

Vạn cổ di luân chiêu vũ trụ,
Nhất xoang trung nghĩa đáp quân vương.
Nặng hai vai một gánh cang thường,
Chén tân khổ nhắp ngon mùi chính khí.

Đã nên đấng trung thần bất nhị,
Lại nên tài liệt nữ bất canh.
Rõ ràng hai chữ trung trinh.

[Khuyết danh]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook