Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Con tạo đa đoan – Hát nói

Con tạo đa đoan – Hát nói – Nguyễn Công Trứ

Con tạo đa đoan - Hát nói - Nguyễn Công Trứ

Danh giả tạo vật chi sở kỵ
Ghét nhau chi ghét mãi ghét hoài.
Lúc tuổi xanh chi khỏi cậy tài,
Sức bay nhảy tưởng ra ngoài đào chú.

Dẫu xuống xuống lên lên mấy độ,
Cũng tri tri trích trích không nao.
Càng phong trần danh ấy càng cao,
Ngẫm con tạo trêu nhau ác thiệt.

Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Tính phong lưu đương độ trẻ trung,
Nên đè nén dầy vò thời cũng phải.

Chớ như ai đến tuần lão đại,
Cuộc đời trăm việc đã vâng nhường.
Tự đỉnh đinh chẳng dám xem thường,
Mùi hoạn huống nếp phong lưu đều rũ sạch.

Đem thân thế nương miền tuyền thạch,
Trốn công danh mua lấy chữ nhàn.
Cớ sao còn giữ thói ghen,
Bắt kẻ tiều lao hành khốn mãi.

Khả quái lão thiên đa đố thái,
Trẻ không thương, già cũng chẳng tha.
Tức mình muốn hỏi cho ra.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube