Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Đại học – Hát nói

Hát nói Đại học – Khuyết danh

đại học

 

Đại học giả đại nhân chi học dã,
Duy đại nhân học khả dĩ thành nhân.
Tại minh minh đức tại thân dân,
Tại chí thiện vi nhân chi nhập đức.

Tri chỉ nhi định tĩnh an lự đắc,
Cách trí nhi thành chính tu tề trị bình.
Tam cương cử bát điều minh,
Suy kỳ học năng thành kỳ đại hiệu.

Thử đại học chi vi đại đạo,
Tăng tử năng thâm tháo nhi trước thư.
Cầu chi tự hữu dư sư.

Sách Đại Học

Sách Đại Học, dùng cho người lớn,
Người lớn mà học được, sớm thành nhân.
Cốt đức sáng, cốt thân dân,
Cốt chí thiện, làm người cho có đức.

Biết chỉ mà định, tĩnh, an, lự, đắc,
Cách trí rồi thành, chính, tu, tề, trị, bình.
Ba rường đủ, tám điều rành,
Theo mà học, sẽ mau thành hữu hiệu.

Đó Đại Học, chính là đại đạo,
Thày Tăng xưa thấu đáo mới làm ra.
Tìm tòi sẽ có thày ta!

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook