Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Ca trù Thể cách Hát giai – Dâng hương

Ca trù Thể cách Hát giai – Dâng hương

Cao Sơn – Lưu Thủy tri âm
Cơn buồn lại gảy khúc cẩm ca chơi
ông Lã Động Tân vo ve địch thổi
Đàn Bá Nha rống gảy năm cung.

 

Xem thêm

Sự tích Tổ Cô đầu
Follow on Facebook