Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Triệu Tử Long cứu ấu chúa – Hát sử

Triệu Tử Long cứu ấu chúa

Triệu Tử Long cứu ấu chúa

[Khuyết danh]

Triệu Tử Long nhất thân đô thị đảm,
Trận Tương dương thân hãm trùng vi.
Khả hành khả chiến mã như phi,
Bảo A đẩu thủ trì tam xích,

Tứ diện Tào binh vi tự bích,
Nhất thân mã thượng quyển như vân.
Cơn dọc ngang xung đột mấy lần,
Bẩy mươi hai trận phong trần chẳng vướng.

Tào binh lẻ năm mươi chư tướng,
Long lanh về một mũi gươm rồng.
Cờ Thường sơn ông Triệu Tử Long,
Nhấn nhân địch vạn quân trung tướng tài.

Làm giai cho đáng nên giai.

 

Xem thêm

Nhịp ba Cung bắc
Follow on Facebook