Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Kiếp nhân sinh – Hát nói

Hát nói Kiếp nhân sinh – Nguyễn Công Trứ

Kiếp nhân sinh

 

Ba vạn sáu nghìn ngày thấm thoắt,
Tự mọc răng cho tới bạc đầu.
Cõi nhục vinh góp lại có bao lâu,
Ngồi thử gẫm thợ trời kia khéo quá.

Núi tự tại, cớ sao sông bất xả,
Chim thì lông, hoa thì cánh, công đâu tạo hoá khéo thừa trừ.
Từ nghìn trước đến nghìn sau,
Kết cục lại một người riêng một kiếp.

Nhập thế cục bất khả vô công nghiệp
Xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân,
Mà chữ “danh” liền với chữ “thân”
Thân đã có ắt danh âu phải có.

Này phút chốc kim rồi lại cổ,
Có hẹn gì sau chẳng bằng nay.
Râu mày kia hỡi râu mày.

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook