Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Mẹ Khuyên Con – Hát Nói

Hát nói Mẹ Khuyên ConMẹ Khuyên Con

 

Mẫu dĩ tử quý,
Con ra người thì mẹ đặng tiếng khen.
Thôi thôi đừng bạc trắng lòng đen,
Tham danh lợi nỡ quên người một giống.

Xưa, mẹ ông Vũ Mục khuyên con giúp Tống,
Chữ “tận trung báo quốc” để ngàn thu.
Khuyên con đừng “nhẫn sỉ sự thù”,
Ngày muôn kiếp ai khen đâu Phùng Đạo?

Thân trâu ngựa mà cân đai áo mão,
Vẻ vang này mẹ nghĩ càng đau!
Này này, học chữ để đâu?

Khuyết danh ]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook