Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Nước trời một vẻ – Hát nói

Nước trời một vẻ – Trương Quốc Dụng

Nước trời một vẻ

Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc,
Vẻ thu thiên rất mực phong quang.
Trăng trăng bạc, gió gió vàng,
Giục lòng khách tha hương tình khiển hứng.

Chén rượu hoàng hoa cơn chuếnh choáng,
Câu thơ “Bạch tuyết” lúc ngâm nga.
Bạn cùng người, tuyết nguyệt phong hoa,
Lấy thi tửu, cầm ca làm thích chí.

Có lưu lạc mới trải mùi thế vị,
Lúc phong lưu càng lắm vẻ xuân tình.
Tỉnh ra rồi mới giật mình.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook