Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thét nhạc

Ca trù thể cách Thét nhạc

Trong những khúc ca trù cổ hiện còn lưu truyền, Thét nhạc là khúc cổ nhất, trải qua bao nhiêu triều đại các đền miếu tế lễ đều hát như thế. Khúc này có đặc điểm là hát đủ cả năm cung, chú trọng về nhạc mà không chú trọng về lời. Tác giả vốt mượn lời ca dẫn nhạc nên dũng những tiếng nói lên được nhạc đặt thành khúc hát, để khi hát lên không phản lại tiếng nhạc.

 

Xem thêm

Thể cách Thét nhạc
Follow on Facebook