Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Xẩm huê tình – bài 2

Thể cách Xẩm huê tình – bài 2 – Sông Thương nước chảy đôi dòng

Xẩm huê tình

Ngâm

Sông Thương nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn em biết trông ngọn nào
Tắm mát lên ngọn sông Đào
Muốn ăn sung chín tìm vào rừng xanh

Hát:

Đôi dòng là đôi dòng
Con sông Thương nước chảy đôi dòng (LK)

Nước chảy này ai ơi đôi dòng
Đèn khêu là khêu đôi ngọn ấy mấy em trông bên ngọn ư ư nào
Em muốn tắm mát thời lên ngọn con sông đào (LK)

Lên ngọn này cái con sông đào
Muốn ăn là ăn sim chín, ấy mấy tìm vào, tìm vào xanh chứ rừng xanh
Đôi tay em là tay em vít cả đôi cành (LK)

Vít cả ai ơi đôi cành, quả chín là chín thời hái ấy mấy quả xanh thì đừng
Ba bốn năm nay là năm nay ăn ở trong rừng (LK)

Ăn ở ai ơi trong rừng chim kêu là kêu vượn hót ấy mấy nửa mừng
Nửa mừng lo chứ nửa lo
Em chót sa chân là sa chân lỡ bước xuống mạn đò (LK)

Lỡ bước xuống mạn con đò, sông sâu là sâu sào vắn
ấy mấy khôn dò, khôn dò nơi chứ tới nơi
Gió hiu hiu là hiu hiu buồm chạy khơi mà ra khơi

 

Một số bài thể cách Xẩm huê tình khác:

Đông Quân

https://www.facebook.com/CatruBichcau/