Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Đò đưa

Thể cách Đò đưa trong Ca trù

Thể cách Đò đưa

Như gợi ( i i ) cơn sầu…,

Gió chiều,  như gợi  ( i i ) cơn sầu

         Vi lô ( là lô ) hiu hắt  (ới i ới ì …rằng để ) như màu ( chứ như màu)  khảy trêu ( ới i…).
Nghề riêng nhớ ít ( í i ) tưởng nhiều,
         Xăm xăm ( là xăm ) đè nẻo (ới i ới ì …rằng để )  Lam Kiều ( ấy Lam Kiều)  lần sang.

Thâm nghiêm kín cổng ( í i ) cao tường

 Cạn dòng ( cạn dòng ) lá thắm (ới i ới ì …rằng để )  dứt đường ( chứ dứt đường ) chim xanh.

Lơ thơ tơ liễu ( í i ) buông mành,
   Con oanh ( là oanh)  học nói (ới i ới ì …rằng để )  trên cành ( chứ trên cành ) mỉa mai.

Mấy lần cửa đóng (í i )  then cài,
   Đầy thềm ( là thềm) hoa rụng, (ới i ới ì …rằng để )  biết người ( ấy biết người )ở đâu ?

Tần ngần …đứng suốt …..giờ lâu

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Hát ru
Follow on Facebook