Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Dồn đại thạch

Thể cách Dồn đại thạch

Khúc Đại thạch đoạn trên hát ngâm, phách khoan. Từ đoạn “Chốn này là chốn cũng tiên” mới vào phách vừa múa vừa hát, vì âm điệu cấp nên gọi là Dồn Đại thạch.

Đời vua Lê Thần Tông (1619-1662) gặp ngày lễ Vạn thọ múa hát khúc Đại thực các quan đều dẫn người nhà vào trong cung xem. Vua thấy đông đúc mới truyền Tiểu giám lấy những hòn đá to cho bọn nữ nhạc đứng lên trên hòn đá mà múa hát, chủ ý để cho mọi người cùng trông thấy. Từ đấy gọi khúc Đại thực là Đại thạch.

Thể cách Dồn đại thạch

Ngâm:

Chúa từ nghe hết vân vi
Thoát thôi lại nói tỷ tê nỗi lòng.
Ngọn cờ đỉnh núi xa trông:
Nọ sao cung quế, hẹn cùng trúc mai.

Dồn:

Ô Thước nỡ hoài ư … Trách thay ư ô thước nỡ hoài,
Cớ chi, cớ chi sao bỗng hừ ứ hừ ứ ư lạc loài, lạc loài cho nên ư…

Là chốn Cung tiên ư…Chốn này ư là chốn cung tiên,
Ước gì, Ước gì lại được hừ ứ hừ ứ ư phỉ nguyền, phỉ nguyền nhớ mong ư…

Chuông gióng Đêm đông ư…Boong boong ư chuông gióng đêm đông,
Cảm lòng . Cảm lòng người những hừ ứ hừ ứ ư luống công, luông công đợi chờ ư

Ai kẻ thân sơ ư…Hỏi thăm ư ai kẻ thân sơ,
Bóng trăng. Bóng trăng dãi tỏ hừ ứ hừ ứ ư có ưa, có ưa chăng là ư…

Tưởng dải Ngân hà ư, Đêm đêm ư tưởng dãi ngân hà,
Trông sao. Trông sao Tinh Đẩu hừ ứ hừ ứ ư đã ba, đã ba năm tròn ư…

Nghĩa ấy chẳng mòn ư..Non mòn ư nghĩa ấy chẳng mòn,
Tào Khê. Tào Khê nước chảy hừ ứ hừ ứ ư lòng còn, lòng còn như in ư…

Phong gửi cá chim ư…Tình thư ư phong gửi cá chim,
Chim tìm, Chim tìm non thẳm hừ ứ hừ ứ ư cá tìm, cá tìm vực sâu ư…

Có thấu tình nhau ư..Duyên ưa ư có thấu tình nhau,
Ngày này. Ngày này Ô thước hừ ứ hừ ứ ư bắc cầu, bắc cầu sông Ngân ư…

Bóng áng xoay vần ư… Mảng vui chơi ư bóng áng xoay vần,
Lòng càng mong ướm hỏi lân la, hừ ứ hừ ứ ư lân la gió mát…. chiều ai… khoan ca… nhạc
Vũ ứ hừ….

Ngâm:
Lũ thiếp được gặp ngày vui,
Hội Long vân ….Thánh thượng….. khánh thọ,
Tấu nhạc quỳ dân, tôi chúc mừng

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Thể cách Hát ru

Thể cách Đò đưa

Follow on Facebook