Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Dồn đại thạch

Thể cách Dồn đại thạch

Thể cách Dồn đại thạch

Ngâm:

Chúa từ bi nghe tiếng vân vi,
Thoát thôi lại nói tỷ tê nỗi lòng.
Ngọn cờ đỉnh núi xa trông:
Nọ sao cung quế, hẹn cùng trúc mai.

Dồn:

Ô Thước nỡ hoài ư … Trách thay ư ô thước nỡ hoài,
Cớ chi, cớ chi sao bỗng hừ ứ hừ ứ ư lạc loài, lạc loài cho nên ư…

Là chốn Cung tiên ư…Chốn này ư là chốn cung tiên,
Ước gì, Ước gì lại được hừ ứ hừ ứ ư phỉ nguyền, phỉ nguyền nhớ mong ư…

Chuông gióng Đêm đông ư…Boong boong ư chuông gióng đêm đông,
Cảm lòng . Cảm lòng người những hừ ứ hừ ứ ư luống công, luông công đợi chờ ư

Ai kẻ thân sơ ư…Hỏi thăm ư ai kẻ thân sơ,
Bóng trăng. Bóng trăng dãi tỏ hừ ứ hừ ứ ư có ưa, có ưa chăng là ư…

Tưởng dải Ngân hà ư, Đêm đêm ư tưởng dãi ngân hà,
Trông sao. Trông sao Tinh Đẩu hừ ứ hừ ứ ư đã ba, đã ba năm tròn ư…

Nghĩa ấy chẳng mòn ư..Non mòn ư nghĩa ấy chẳng mòn,
Tào Khê. Tào Khê nước chảy hừ ứ hừ ứ ư lòng còn, lòng còn như in ư…

Phong gửi cá chim ư…Tình thư ư phong gửi cá chim,
Chim tìm, Chim tìm non thẳm hừ ứ hừ ứ ư cá tìm, cá tìm vực sâu ư…

Có thấu tình nhau ư..Duyên ưa ư có thấu tình nhau,
Ngày này. Ngày này Ô thước hừ ứ hừ ứ ư bắc cầu, bắc cầu sông Ngân ư…

Bóng áng xoay vần ư… Mảng vui chơi ư bóng áng xoay vần,
Lòng càng mong ướm hỏi lân la, hừ ứ hừ ứ ư lân la gió mát…. chiều ai… khoan ca… nhạc
Vũ ứ hừ….

Ngâm:
Lũ thiếp được gặp ngày vui,
Hội Long vân ….Thánh thượng….. khánh thọ,
Tấu nhạc quỳ dân, tôi chúc mừng

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Hát ru
Thể cách Đò đưa
Follow on Facebook